Algemene Voorwaarden
Movers & Shakers V.O.F. (KvK 50382934)

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Movers & Shakers, op al haar offertes en aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij zij partij is. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst met Movers & Shakers als die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Movers & Shakers zijn aanvaard.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Movers&Shakers v.o.f., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Onder ‘opdrachtgever’ wordt eveneens verstaan “klant, afnemer of wederpartij”.

Artikel 2 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Iedere opdrachtgever van Movers & Shakers verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent de tarieven, werkwijze en voorwaarden van Movers&Shakers ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
Gegevens van de kandidaten dienen door een opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 3 Non-discriminate
Movers&Shakers heeft het recht opdrachten te weigeren of zonder enige vergoedingsplicht tussentijds te beëindigen als zij reden heeft aan te nemen dat een opdrachtgever kandidaten weigert op grond van hun leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Artikel 4 Beperking aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Movers&Shakers in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert of, mocht haar verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeren, tot EUR 10.000,--. Movers&Shakers is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die één of
meer van haar kandidaten veroorzaken bij een opdrachtgever of derden. Ook als de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, is Movers&Shakers daarvoor niet aansprakelijk. Onder Movers&Shakers wordt tevens verstaan haar vennoten en consultants.
Als Movers&Shakers derden inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zal zij dat zoveel mogelijk in overleg met haar opdrachtgever doen. Movers&Shakers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van eventueel door haar ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 5 Vergoeding en betaling
Honorarium wordt verschuldigd na ondertekening van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met een door Movers&Shakers voorgestelde kandidaat of (als dat eerder is) door de feitelijke indiensttreding (start van de werkzaamheden) van de kandidaat bij opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming. Movers&Shakers factureert haar honorarium in beginsel binnen 30 dagen nadat dit verschuldigd wordt. Opdrachtgever is gehouden de facturen van Movers&Shakers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening van facturen van Movers&Shakers met eventuele vorderingen van een opdrachtgever is niet mogelijk.
Indien een opdrachtgever of een aan haar gelieerde vennootschap een kandidaat in dienst neemt of anderszins aan zich verbindt die, binnen een termijn van 1 jaar voor de aanwerving, is voorgesteld door Movers&Shakers voor dezelfde of een gelijksoortige functie is opdrachtgever eveneens honorarium verschuldigd. Hierbij geldt dat onder voorstellen reeds wordt verstaan het informeren van een opdrachtgever over de geschiktheid van de betreffende kandidaat door Movers&Shakers, bijvoorbeeld door het overhandigen van een curriculum vitae of verwijzing naar een LinkedIn-profiel.
Uitzonderlijke kosten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties op verzoek van de opdrachtgever, zullen apart door Movers & Shakers aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van het bedongen honorarium. Deze kosten zijn ook verschuldigd als de inspanningen van Movers&Shakers niet leiden tot een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst tussen een opdrachtgever en een door Movers&Shakers voorgestelde kandidaat.
Alle bedragen opgenomen in de offertes van en overeenkomsten met Movers&Shakers zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag.
Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig voldane facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Movers & Shakers dienen onverwijld en uiterlijk veertien (14) dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Movers & Shakers te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Movers & Shakers plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 7 Rechtskeuze en toepasselijk forum
Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Movers&Shakers en alle werkzaamheden van Movers&Shakers. Eventuele geschillen tussen een opdrachtgever en Movers&Shakers zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.